Kurs i narrativ medicin och narrativ metod

Inbjudan

KURS I NARRATIV MEDICIN OCH METOD

Vårdens omsorg utvecklas genom berättelser.

Med narrativ medicin menar vi medicinsk praktisk kunskap i samverkan med färdigheter i narrativ metod. Narrativ metod används för att ställa rätt diagnos men också för att hjälpa patienten att hantera sjukdom. Oftast kronisk sådan.

Under en dag lär vi oss berättelsekunskap genom att pröva och samtala kring narrativa metoder för aktivt lyssnande, tolkning och reflektion kring mötet med patienten. Vi gör detta genom att

 • Att läsa texter
 • Att skriva berättelser
 • Att prata och berätta
 • Att lyssna aktivt

Det narrativa synsättet ökar vår förmåga till att känna igen, ta emot, tolka och reflektera på patientens berättelse – vi fördjupar på så sätt den medicinska kunskapen.

Hur kan vi få patienten att ta aktiv del av sin förändringsprocess – som sjukdom och personligt lidande initierar. Hur kan vi som vårdpersonal förhålla oss till patientens förståelse, acceptans och mening?.

Hur utvecklar vi vår etiska kompass? Hur kan vi utveckla våra mänskliga instrument i vår vårdprofession

Vi gör detta genom att reflektera över narrativa berättelser, texter, bilder och konst.

Genom att öka kunskapen om den narrativa berättelsens betydelse i vården så får vi ökad möjlighet att skapa tillit, förtroende och mening i samtalet med patienten. Patienten kommer känna att den blir mer hörd och respekterad vilket leder till ökad patientkvalitet och en personcentrerad vård.

Att komplettera medicinsk profession med patientens berättelse är ett sätt att skapa en effektiv och hållbar vård.

Kursen ges av Svensk förening för Narrativ Medicin i samarbete med Columbia University NY. Den vänder sig till läkare, sköterskor och annan vårdpersonal.

Välkommen!

Kursledare Valdemar Erling och Maria Bolin

Inbjudan (PDF)

Bakgrund (PDF)


Kursen innehåller sju delar:

1. Vårdens omsorg utvecklas i berättelser
För att fördjupar den medicinska kunskapen så använder vi narrativ medicin och narrativ metod. Narrativ medicin innebär medicinsk praktisk kunskap i samverkan med färdigheter i narrativ metod.

2. Att utveckla berättelsekonsten hos vårdpersonal
Med narrativ medicin och metod menar vi metoder som används för att samla in och analysera muntliga eller skriftliga berättelser. Att utveckla berättelsekunskapen innebär att lära sig metoder för aktivt lyssnande, tolkning och reflektion kring mötet med patienten.

3. Bakgrund till narrrativ medicin
Narrativ medicin har under de senaste 20 åren utvecklats till en klinisk metod för att öka vårdpersonals förmåga att möta och förstå patienters sjukdomar, lidanden och sårbarhet.

4. Förhållningssätt inom narrativ medicin
Det finns tre förhållningssätt inom narrativ medicin. Förhållningssätten är:

 • Uppmärksamhet (attention)
 • Representation (representation)
 • Alliansen (affiliation)

5. Principer för Narrativ medicin

 • Aktivt arbete
 • Kreativitet
 • Medskapande,
 • Social jämlikhet

6. Etisk kompass
Det är i mötet med patienten som vår etiska kompass kalibreras. När vi fokuserar på patientens berättelse och inte enbart på sjukdomen så skapar vi en etisk fordran som väcker vårt ansvar för patienten.

7. Att skriva parallellt notblad.
Deltagarna utvecklar färdigheter och kunskaper om hur man dels kan skriva om patienten på sitt egna vardagliga språk i kombination av en mental process där t.ex. läkaren också skriver ned sina egna reflektioner och tankar som uppstår vid skrivandet om patienten.

Kontakta föreningen via kontakt@narrativmedicin.se om du har frågor eller är intresserad av kursen.