Kurser och föreläsningar

Svensk förening i Narrativ medicin ordnar regelbundet seminarium, föreläsningar och samtal som berör berättelsen ur ett medicinskt perspektiv.

Hur kan Narrativ medicin användas som ett verktyg i den kliniska vardagen både för att öka precisionen i diagnosen men också för att patienten skall kunna hantera sin sjukdom och de frågor runt mening som sjukdom väcker. Patientens historia är förutsättningen för att se individen bakom sjukdomen.

Dessutom kan narrativ medicin lyftas som en metod för att reflektera runt vårt arbete i vården och hur vi påverkas av våra vårdmötetn. Litteratur, konst, film och även patienters narrativ  är utmärkta hjälpmedel för att närma sig värde och meningsfrågorna och utvecklas i sin narrativa kompetens.

Är du intresserad av ett besök av oss eller att vi skall anordnar en kurs speciellt för er kontakta ordförande Valdemar Erling för att diskutera lämpligt upplägg.

Vi tillämpar sedvanligt föredragsarvode beroende på antal medverkande från vår sida.

Tveka inte att höra av dig till kontakt@narrativmedicin.se så kan vi skräddarsy ett upplägg.

Valdemar Erling
Ordförande svensk förening i narrativ medicin


Kurs i narrativ medicin och narrativ metod

KURS I NARRATIV MEDICIN OCH METOD

Datum: Inget planerat just nu, anmäl intresse till kontakt@narrativmedicin.se

Vårdens omsorg utvecklas genom berättelser.

Med narrativ medicin menar vi medicinsk praktisk kunskap i samverkan med färdigheter i narrativ metod. Narrativ metod används för att ställa rätt diagnos men också för att hjälpa patienten att hantera sjukdom. Oftast kronisk sådan.

Under en dag lär vi oss berättelsekunskap genom att pröva och samtala kring narrativa metoder för aktivt lyssnande, tolkning och reflektion kring mötet med patienten. Vi gör detta genom att

  • Att läsa texter
  • Att skriva berättelser
  • Att prata och berätta
  • Att lyssna aktivt

Det narrativa synsättet ökar vår förmåga till att känna igen, ta emot, tolka och reflektera på patientens berättelse – vi fördjupar på så sätt den medicinska kunskapen.

Hur kan vi få patienten att ta aktiv del av sin förändringsprocess – som sjukdom och personligt lidande initierar. Hur kan vi som vårdpersonal förhålla oss till patientens förståelse, acceptans och mening?.

Hur utvecklar vi vår etiska kompass? Hur kan vi utveckla våra mänskliga instrument i vår vårdprofession

Vi gör detta genom att reflektera över narrativa berättelser, texter, bilder och konst.

Genom att öka kunskapen om den narrativa berättelsens betydelse i vården så får vi ökad möjlighet att skapa tillit, förtroende och mening i samtalet med patienten. Patienten kommer känna att den blir mer hörd och respekterad vilket leder till ökad patientkvalitet och en personcentrerad vård.

Att komplettera medicinsk profession med patientens berättelse är ett sätt att skapa en effektiv och hållbar vård.

Kursen ges av Svensk förening för Narrativ Medicin i samarbete med Columbia University NY. Den vänder sig till läkare, sköterskor och annan vårdpersonal.


Narrativ medicin i ett kliniskt perspektiv

“A medicine practised without a genuine and obligating awareness of what patients go through may fulfil its technical goals, but it is an empty medicine, or, at best, half a medicine.”

Rita Charon, professor i Narrativ Medicin, Columbia University, New York

Kurs för ST-läkare och specialistläkare som ges av Svensk förening för Narrativ Medicin.

Kursdatum: Inget planerat just nu, anmäl intresse till kontakt@narrativmedicin.se

Bakgrund:

Narrativ medicin, det vill säga patientens berättelse som en del av den evidensbaserade medicinen, har sedan slutet av 1990-talet utvecklats till en klinisk metod för att öka vårdgivarens förmåga att förstå och möta patienters sjukdom, lidande och utsatthet. Genom att lära av filosofi och konstformer som litteratur, film, bild och musik kan vårdpersonal utveckla förmågan att urskilja de olika, ibland motsägelsefulla, behov och önskningar som ofta finns gömda i patientens berättelse.

Kursinnehåll:

Patientmötet är den enskilt största värdeskapande händelsen i vården. Narrativ medicin är ett förhållningssätt som ökar vår förmåga att känna igen, ta emot, tolka och reflektera kring patientens berättelse – och på så sätt fördjupa den medicinska kunskapen. Denna kurs vill förbättra din narrativa kompetens, dvs ge dig ökad möjlighet att skapa tillit, förtroende och mening i samtalet med patienten. Syftet är bättre patientsäkerhet, bättre konsultation, bättre möte, ökad empati och inte minst ökad hållbarhet för läkaren. Med narrativa metoder där vi utgår från texter, bilder och film övar vi aktivt lyssnande, tolkning och reflektion i mötet med patienten. Exempel på frågor som berörs:

  • Hur kan vi få patienten att ta aktiv del av sin förändringsprocess – som sjukdom och personligt lidande initierar?
  • Hur kan vi som vårdpersonal förhålla oss till patientens förståelse, acceptans och mening?
  • Hur kan vi använda berättelsen för att utvecklas i vårt etiska förhållningssätt?
  • Hur kan vi utveckla våra mänskliga instrument i vår vårdprofession?
  • Hur kan vi skaffa oss verktyg för ett hållbart arbetsliv?