Narrativ medicin i ett kliniskt perspektiv

“A medicine practised without a genuine and obligating awareness of what patients go through may fulfil its technical goals, but it is an empty medicine, or, at best, half a medicine.”

Rita Charon, professor i Narrativ Medicin, Columbia University, New York

Kurs för ST-läkare och specialistläkare som ges av Svensk förening för Narrativ Medicin.

Kursdatum: Planeras

Plats: Kursen hålls på vackra Lissgården, naturskönt belägen alldeles vid havet i Särö.

För kontaktuppgifter till boendet: www.lissgarden.se

Bakgrund:

Narrativ medicin, det vill säga patientens berättelse som en del av den evidensbaserade medicinen, har sedan slutet av 1990-talet utvecklats till en klinisk metod för att öka vårdgivarens förmåga att förstå och möta patienters sjukdom, lidande och utsatthet. Genom att lära av filosofi och konstformer som litteratur, film, bild och musik kan vårdpersonal utveckla förmågan att urskilja de olika, ibland motsägelsefulla, behov och önskningar som ofta finns gömda i patientens berättelse.

Kursinnehåll:

Patientmötet är den enskilt största värdeskapande händelsen i vården. Narrativ medicin är ett förhållningssätt som ökar vår förmåga att känna igen, ta emot, tolka och reflektera kring patientens berättelse – och på så sätt fördjupa den medicinska kunskapen. Denna kurs vill förbättra din narrativa kompetens, dvs ge dig ökad möjlighet att skapa tillit, förtroende och mening i samtalet med patienten. Syftet är bättre patientsäkerhet, bättre konsultation, bättre möte, ökad empati och inte minst ökad hållbarhet för läkaren. Med narrativa metoder där vi utgår från texter, bilder och film övar vi aktivt lyssnande, tolkning och reflektion i mötet med patienten. Exempel på frågor som berörs:

  • Hur kan vi få patienten att ta aktiv del av sin förändringsprocess – som sjukdom och personligt lidande initierar?
  • Hur kan vi som vårdpersonal förhålla oss till patientens förståelse, acceptans och mening?
  • Hur kan vi använda berättelsen för att utvecklas i vårt etiska förhållningssätt?
  • Hur kan vi utveckla våra mänskliga instrument i vår vårdprofession?
  • Hur kan vi skaffa oss verktyg för ett hållbart arbetsliv?

Referenslitteratur:

Narrative Medicin – Honouring the story of illness av Rita Charon

The principles and practice of Narrative Medicine av Rita Charon et al

Delmål:

Delmål 1 – Ett professionellt och etiskt förhållningssätt att bedöma och handlägga patienter.

Delmål 3 – Att följa en patient över längre tid med hänsyn tagen till patientens hela livssituation och att i mötet med patienten ha förmåga att ta hänsyn till och utgå ifrån patientens föreställningar, förväntningar och farhågor.

Delmål 13 – Att ha förmåga till dialog och en öppen kontakt med patienten och dennes närstående samt att ha förmåga till kommunikation, såväl skriftlig som muntlig, med andra läkare och medarbetare, företrädare för allmänheten och olika samhällsinstanser.

Kursavgift: 13 500 kr exklusive moms, inklusive boende med helpension

Sista anmälningsdatum: 31 maj 2019

Klicka på följande länk för anmälningsformulär.

Mail för kontakt och frågor: narrativmedicin@gmail.com

Kursledning:

Valdemar Erling – Specialist i Internmedicin och Hematologi, Ordförande i svensk förening för Narrativ Medicin

Emma Vendelek – Socionom, Grundutbildning i familjeterapi, Fil kand ilitteraturvetenskap

Marie Pervik – Socionom, Leg Psykoterapeut

Marcel Aponno – Specialist i Allmänmedicin, Författare